Reitabzeichen 2013 (RA IV)

Reitabzeichen 2013 (RA IV)